Odile Blanc, writer, ecrivain, mode, fashion , modegeschichte, historian, portrait, photo, Kai Juenemann
Odile Blanc writer, for Migros magazine